Fingrid

HR & CRM Master Datan kehittäminen

Fingrid Oyj vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa, kantaverkon käytön suunnittelusta ja valvonnasta, sekä sen ylläpidosta ja kehittämisestä. Vastasimme Fingridin sisäisen henkilötiedon ja asiakastietojen käytön kehittämisestä kolmessa toisiaan seuranneessa projektissa.

 • Tietoa tuottavien ja hyödyntävien toimintojen prosessikartoitukset ja tavoitetilojen kuvaaminen, mukaan lukien näihin liittyvät informaatio- ja järjestelmäarkkitehtuurit sekä tietomallit
 • CRM-master datan koostaminen ja tiedon laadun yhden-
  mukaistaminen useista eri tasoisista lähdejärjestelmistä
 • Tietomallin ja –standardin käyttökoulutus; tapaamisten
  fasilitointi ja käytänteiden opettaminen

www.fingrid.fi


517
Poistettua päällekkäistä yhteystietoa
21
Yhdistettyä asiakastietolähdettä
34
Tehtyä prosessikuvausta
9
Toteutuksen asiakasarvosana


Määritä

 • Prosessikuvausten tekeminen tiedon elinkaaren eri vaiheista
 • Tavoiteprosessien ja –skenaarioiden kuvaaminen; CRM-käyttöönottoprojektin tavoitteiden, resurssien ja kehityskohteiden selvittäminen
 • Nykytilan informaatio-
  ja järjestelmä-arkkitehtuurien kartoittaminen

Kuvaa

 • Käytettyjen tieto-lähteiden ja niiden sisältämän datan
  laadun kehitys-suunnitelma
 • Tiedonhallinnan käytänteiden selvittäminen ja tavoitetilan kuvaaminen
 • Tietostandardin ja tiedon hallintamallin suunnittelu ja dokumentointi

Toteuta

 • Asiakas- ja yhteystietojen laadun, ajantasaisuuden ja sisällön yhdenmukaistaminen
 • Uuden CRM Master Datan koostaminen useista eri lähdejärjestelmistä
 • Tietostandardin ja
  tiedon hallintamallin jalkauttaminen

Varmista

 • Tietokartoitusten toteutusmallin kouluttaminen
 • Tiedon kehittämisen työpajojen fasilitointi
 • Tehokkaiden ja nykyaikaisten tiedonhallinnan menetelmien
  opettaminen
 • Tiedonlaadun kehittymisen seurantaraportointi